Fakta om klubben, vedtekter, regnskap o.l.

Vedtekter

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er Gudbrandsdal Motorvognklubb, forkortet til GMK.

§ 2 Formål

GMK skal være tilknyttet LMK - landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber.
GMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser.
GMK skal fremme bevaring av. forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 21 år og eldre, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre.
For å oppnå denne målsetningen skal klubben ;
a) Arbeide for at det blir oppsporet, restaurert og holdt ved like verneverdige motorhistoriske kjøretøy, og data om disse.
b) Arrangere møter, turer og løp til felles hygge.
c) Knytte kontakt med andre klubber og organisasjoner med samme interesse.

§ 3 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier eller er interessert i motorhistoriske kjøretøy. Innmelding skal skje ved henvendelse til et medlem eller tillitsvalgt i klubben. Medlemskapet blir effektivt etter innbetaling av første kontingent.

Styret har rett til å avslå søknad om medlemskap eller ekskludere et eksisterende medlem som ikke forholder seg til klubbens vedtekter, eller medlemskap av andre grunner ikke er ønskelig. Utmelding skal skje skriftlig til styret.

Ved ubetalt kontingent medlemmet ikke ha stemmerett eller kunne nytte sitt klubb- medlemskap i GMK overfor andre klubber, forsikring, organisasjoner, tilstelninger m.v. Medlemskapet vil utgå etter 6 mnd med ubetalt kontingent.

Familiemedlemmer under 18 år, og ektefelle/samboer av hovedmedlem kan tegne eget medlemskap til redusert pris. Kun hovedmedlemmene har stemmerett. For øvrig har familiemedlem alle rettigheter og plikter. Forsendelser fra foreningen sendes kun til hovedmedlem.

Æresmedlemskap i klubben kan tildeles medlemmer som har gjort seg særlig bemerket innenfor klubben, og klubben sitt formål. Forslag om æresmedlemskap må underskrives av minst 10 betalende medlemmer. Æresmedlem er fritatt fra kontingent, men har alle medlemsrettigheter.

§ 4 Medlemskontingent.

Medlemskontingenten fastsettes for kommende år på ordinært årsmøte.
Medlemskontingenten forfaller ved innmelding og hver 1.januar. Ved innmelding etter 1.september betales halv kontingent første år. For familiemedlem betales 50 % av ordinær kontingent.

§ 5 Styre

Daglig ledelse og drift ivaretas av et klubbstyrebestående av leder og 4 styremedlemmer. Styret har 2 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet, som velger leder, nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene. Styret kan selv fordele de nevnte funksjonene utenom leder, som må velges av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens/møtelederens stemme avgjørende.

§ 5 Styre - forts. 2

Styret kan innkalle komitémedlemmene og medhjelpere til å delta på styremøter, men da uten stemmerett. Lederen har møterett i komiteene bortsett fra valgkomiteen og revisorene sine møter. I komiteene har lederen talerett, men ikke stemmerett.
Lederen tegner klubben, og representerer klubben utad. Styret avholder styremøter så ofte de selv finner grunn til det, eller dersom minst 10 medlemmer krever det.
Møteprotokoll skal føres over styrts arbeid og beslutninger.

§ 6 Revisor.

1 revisor skal velges av årsmøtet for 2 år til å revidere regnskapet før det legges fram for årsmøtet av kassereren.

§ 7 Valgkomité

Valgkomiteen bestående av leder og 2 medlemmer velges for 2 år av årsmøtet direkte. Til valgkomité bør velges aktive medlemmer som har vært med i klubben i mer enn to år og som er kjent med klubbens vedtekter, formål og organisasjonsmessige kultur. Den sittende valgkomité eller styret skal ikke komme med tilråing om valg av valg- komité. Valgkomiteen skal settes opp komplett innstilling til valg i årsmøtet. Alle kandidater skal forespørres på forhånd.

§ 8 Bladkomité

Bladkomiteen skal bestå av leder og 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Det er viktig at bladkomiteen har god kontakt med styret, og bladkomiteens leder har derfor møterett i styrets møter, med talerett men uten stemme- rett.

§ 9 Arrangementskomité

Klubben skal ha en arrangementskomité bestående av 2 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Komiteen skal arbeide i nær dialog med styret, og skal komme med forslag om arrangement i klubben sin regi så som høstfest m.v. Styret bestemmer aktiviteten og det enkelte arrangement.

§ 10 Kjøretøykomte

Årsmøtet kan velge for 2 år en komité bestående av leder og 4 medlemmer, hvorav 1 fra styret. Komiteen skal ha det daglige tilsyn med klubbens kjøretøyer, og har mandat til å arrangere dugnad innen klubben for reparasjon og vedlikehold. Komiteen har videre mandat til å avgjøre i hvilken grad kjøretøyene skal være med på løp, tilstelninger og lignende ( eventuelt innenfor en økonomisk ramme som styret har anledning til å sette, dersom det blir funnet nødvendig) Komiteen har mandat til å peke ut sjåfører til kjøretøyene innenfor klubben.

§ 11 Løpskomite

Laupskomiteen skal bestå av leder og 4 medlemmer, hvorav 1 fra styret. Leder og de øvrige medlemmene skal velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Komiteen skal i god tid hvert år vurdere om klubben skal arrangere løp det påfølgende år. Videre skal komiteen etablere kontakt med naboklubber med tanke på at klubber kan gå sammen om løpsarrangement.

Komiteen bør også etablere kontakt med andre klubber i Norge med tanke på å anbefale løp i andre deler av landet der våre klubb- 3 ) medlemmer kan delta. Styret godkjenner aktiviteten og det enkelte arrangement i god tid. Komiteen er styret sitt kompetanse- og arbeidsredskap i alle saker om løp. Komiteen har mandat til å velge ut arbeidsmannskap og hjelpemannskap både innen klubben og blant folk flest.

§ 12 Forsikringskomité

GMK er tilsluttet LMK. Gjennom dette medlemskapet har medlemmene rett til spesialforsikring. Dette krever at GMK har en forsikringskomité som fungerer etter retningslinjene som er vedtatt av LMK. Komiteen skal være på to medlemmer og velges av årsmøtet for 2 år om gangen.

§ 13 Eiendomskomtieen.

Eiendomskomiteen skal bestå av leder og 2 - 4 medlemmer. leder og de øvrige medlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen. En av medlemmene bør velges blant styret. Halvparten av komiteen står på valg hvert årsmøte.

Eiendomskomiteen skal være styret sitt redskap for å ivareta klubben sine faste eien- dommer og skal være rådgivende organ i alle saker som ; Forslag om innredinger, vedlikehold og ombygginger inklusive kostnadsoverslag. Styret eller årsmøtet er bevilgende myndighet alt etter størrelsen på arbeidet.
Komiteen skal styre forefallende arbeid på eiendommen, og i den sammenheng lede og veilede medlemmene under dugnad m.v.

§ 14 Arbeidskomiteer

Både årsmøtet og styret har anledning til å sette ned arbeidskomiteer eller utvalg for tidsbegrensede oppgaver.

§ 15 Årsmøte

Årsmøtet er GMK's øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Medlemmene gjøres kjent med tidspunkt, sted og forslag til dagsorden for årsmøtet senest 30 dager før møtet finner sted. Revidert regnskap fremlegges på årsmøtet.

Årsmøtet skal ta stilling til innkallingen og oppnevne møteleder samt 2 representanter som i tillegg til møteleder skal undertegne møteprotokollen.

Ved avstemming har alle medlemmer 1 - en - stemme som kan avgis ved skriftlig fullmakt. Ingen deltager kan ha mer enn 3 fullmakter. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Avstemming skal være skriftlig dersom minst ett medlem krever det.

Årsmøtet skal behandle følgende saker :
o Revidert regnskap og styrets beretning for klubbens virksomhet i foregående kalenderår.
o Saker av vesentlig betydning for klubben, som større innkjøp, lån, garantier eller andre vesentlig forhold som begrenser klubbens resurser over flere år.
o Fastsette klubbens kontingentsatser, jfr. § 4
o Forslag om vedtektsendringer, som skal kunngjøres til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Forslag til vedtektsendringen må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Når det er foreslått endringer av . vedtektene kan endringer vedtas etter tilslutning av minst 2/3 av oppmøtte medlemmer og fullmakter, selv om endringene avviker fra det som er kunngjort.

4 ) o Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter i samsvar med § 5
o Valg av revisor i samsvar med § 6
o Valg av valgkomité bestående av 2 medlemmer i samsvar med § 7
o Valg av bladkomité i samsvar med § 8
o Valg av arrangementskomité i samsvar med § 9
o Valg av kjøretøykomité i samsvar med § 10
o Valg av løpsksmite i samsvar med § 11
o Valg av forsikringskomité i samsvar med § 12
o Valg av komiteer - utvalg etter behov , jfr, § 13
o Andre saker som er innkommet til styret senest 14 dager før møtet.

Ved behov kan styret eller minst 10 medlemmer kreve innkalt til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.

§ 16 Oppløsning.

Forslag om oppløsning av klubben fremmes etter reglene om vedtektsendring.
Ved beslutning om oppløsning skal det opprettes et avviklingsstyre som skal avsette evt. midler på egen bankkonto i minst 3 år. Disse midlene skal gis til eventuelt nyopprettet klubb i distriktet som blir registrert etter retningslinjene for LMK eller annen landsdekkende hovedorganisasjon for motorhistoriske kjøretøy.

Dersom slik klubb ikke opprettes skal avviklingsstyret overføre midlene til en annen klubb eller organisasjon med lignende formål som Gudbrandsdal Motorvognklubb.

§ 17 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan kun vedtas på årsmøte og må ha tilslutning av minst 2/3 av oppmøtte medlemmer og fullmakter. Forslag om endringer skal kunn- gjøres til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.
Forslag til vedtekts- endringer må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Vedtektene kan endres av årsmøtet selv om endringene avviker fra det forsalget som er kunngjort.

* * * * * * * * * * * * * *

Vedtektene ble vedtatt av årsmøtet for GMK på årsmøtet 19.mars 2004.


| Svar

Nyeste kommentarer

27.08 | 12:45

Det er ikke forhåndspåmelding, derfor :
Påmelding i sekretariat i Peer Gyntsenteret,Vinstra
Fredag kl. 18.30 - 20.30
Lørdag kl. 08.30 - 10.30
Velkommen !

26.08 | 23:03

Hvordan melder man på seg på løpet

18.08 | 14:39

Motor Sykler

fra 18 år til 2014

15.08 | 10:14

Hei er det noen påmelding til Gudbrandsdalsøpet 2019 ??